Senin, 07 Februari 2011

Data Hansip dan Poskamling


NO
NAMA HANSIP
AKTIF
TIDAK AKTIF
JML POS JAGA
Baik
Rusak
Ket
1
                KELURAHAN DULOMO UTARA
1
HENGKI DUKALANG
V
-
3
-
3

2
USMAN WALANGADI
V
-
3
HASAN MAKU
V
-
4
BASRUN MAHMUD
V
-
5
TAMRIN IZHAM
V
-
6
RAMLI MOHI
V
-
7
USMAN GANI
V
-
8
SYAMSUL DJAFAR
V
-
9
SALAHUDIN PAKU
V
-
10
RIAN LANTU
V
-
2
                                                       KELURAHAN DULOMO SELATAN
1
ABDULAH HIOLA

V
2
SARTON YUSUF

V
3
YAHYA LAMAKARAKA

V
4
HAMSIN  HAGU

V
5
ISKANDAR PAKAYA

V
6
HENDRIK YUSUF

V
7
HAMZAH KANTU

V
8
HASYIM  B. YUSUF

V
9
ARDON UMAR

V
10
SIMON AHMAD

V
11
SURA OHA

V
12
SARTON DUNGGIO

V
3
                                             KELURAHAN DEMBE  II
1
ABD. RAHMAN PASUE

V
1
1
-

2
ALI T. SAHRAIN

V
3
IWAN DAMA

V
4
YOHANES RAMPISELA

V
5
TAMRIN HULUMUDI

V
6
USMAN IBRAHIM

V
7
ANYU AHMAD

V
8
HALID SAHRAIN

V
9
MOHAMAD KIYAI
V

10
RIVAN HABIBI

V
4
                 KELURAHAN DEMBE  JAYA
1
RASID KAIDA
V

2
SALIM RAUF
V

3
ADI  PANTUNGO
V

4
BURHAN AHMAD
V

5
FENDI MANOPO
V

6
ROBIN IBRAHIM
V

7
BAMBANG ALIMUN
V

8
HERI ARYA SUGIARTO
V

5
                               KELURAHAN WONGKADITI BARAT
1
RAMLI  K.  NAU

V
2
2
-

2
ANTON HALID

V
3
IBRAHIM HALID

V
4
KADIR DJAILANI

V
5
MANSUR BINABARI

V
6
IWAN ADAM

V
 8
                                                       KELURAHAN WONGKADITI
1
YUSUF SAIPI

V
2
KARDIAT MOLOSE

V
3
RISKY ISMAIL

V
4
DJAFAR KANTU

V
5
DAUD ADAM

V
6
HADON PANIGORO

V
7
ARMAN ALI

V
8
MUKSIN USMAN

V
0 Comments:copyright@kotautara.2010. Diberdayakan oleh Blogger.
 

Kecamatan Kota Utara. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com